Badanie intelektu - WAIS-R (Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych):

Badanie funkcji poznawczych (m.in. AVLT, BVRT, CTT, ACE-III):

Badanie osobowości - MMPI 

(Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości):

Badanie służące do pomiaru inteligencji ogólnej. Przeznaczone jest do badania osób dorosłych i starszych nastolatków (normy umożliwiające badanie osób między 16 a 79 rokiem życia). Składa się z 11 testów, które badają poziom rozwoju różnych zdolności poznawczych. 

Czas trwania badania wynosi ok. 1,5 godziny. 

Do pomiaru funkcji poznawczych wykorzystywane są różne narzędzia badawcze (pozwalające na ilościowy i jakościowy opis wyników) oraz próby kliniczne (umożliwiające jakościowy opis wyników). W trakcie badania oceniane są takie funkcje poznawcze jak: pamięć, myślenie, uwaga, spostrzeganie, zdolności wzrokowo-przestrzenne, planowanie. Badanie pozwala wnioskować o nieprawidłowościach w obszarze funkcjonowania poznawczego, w tym o zmianach o charakterze otępiennym. Badanie trwa ok. godziny. Poprzedzone jest wywiadem, dzięki któremu diagnosta zyskuje pełny obraz czynników mogących mieć wpływ na aktualne funkcjonowanie poznawcze osoby badanej.


Jest to narzędzie testowe umożliwiające dokonanie oceny stanu psychicznego osoby badanej. Jest przeznaczone do badania osób między 18 a 69 rokiem życia. Składa się z 567 stwierdzeń dotyczących różnych zachowań i przekonań, do których badany jest zobowiązany się ustosunkować odpowiadając "prawda", "fałsz" bądź "nie wiem". Ze względu na dużą ilość pytań badanie wymaga odpowiedniego zaangażowania i współpracy ze strony osoby badanej. Badanie poprzedzone jest rozmową (wywiadem), która stanowi dodatkowe źródło wiedzy o osobie badanej dla diagnosty. Na podstawie uzyskanych wyników można wnioskować o wzorcach osobowościowych i zaburzeniach psychicznych u osoby poddającej się badaniu.