Czytaj więcej...

usatlenie profilu dominującego, kinezjologia
leniwe ósemki - integracja półkul mózgowych Sensorium Poznań , kinezjologia

Paul Dennison uważa, że powstałe blokady można zlikwidować właśnie poprzez odpowiedni ruch. Proponuje ćwiczenia, łatwe i przede wszystkim bezpieczne, które wykonywane pod okiem terapeuty, prowadzą do integracji półkul mózgu, czego efektem może być np.:

 • płynne czytanie ze zrozumieniem,
 • większe zdolności matematyczne
 • myślenie twórcze,
 • większa kreatywność
 • poprawa koncentracji uwagi,
 • większa pewność siebie,
 • panowanie nad stresem,
 • lepsza koordynacja ruchowa,
 • lepsza precyzja ruchów
 • ładniejszy charakter pisma.

Ćwiczenia z zakresu gimnastyki mózgu powodują długotrwałe zmiany, czego powodem jest rzeczywiste budowanie powiązań nerwowych w obrębie mózgu oraz ciała, dzięki czemu uczenie przebiega efektywniej i bez stresu.

 

Czas trwania terapii jest uzależniony od osobistych preferencji pacjenta, od jego stanu psychofizycznego.  Zaleca się, aby spotkania odbywały się nie rzadziej niż raz w tygodniu, szczególnie ważne jest również, aby wykonywać ćwiczenia zalecone przez terapeutę w domu regularnie, najlepiej codziennie.

 

Badania wykonane w Polsce potwierdzają, że Kinezjologia Edukacyjna jest skuteczną metodą wspierającą pracę nauczyciela, pedagoga, psychologa, logopedy oraz fizjoterapeuty.

1. Dr Celestyna Grzywniak w swoich badaniach w ramach doktoratu „Kinezjologia Edukacyjna metoda wspomagania rozwoju i terapii psychomotorycznej” prezentuje pierwsze w Polsce badania empiryczne nad skutecznością metody kinezjologii edukacyjnej. Wykazała w nich skuteczność stosowanych ćwiczeń z Kinezjologii Edukacyjnej.

2. Mgr Grażyna Wieczorek w badaniu pt. „Kinezjologia jako metoda wspomagająca proces osiągania dojrzałości szkolnej”. W długotrwałym studium 8 przypadków potwierdzono skuteczność ćwiczeń z Kinezjologii Edukacyjnej w usprawnianiu percepcji wzrokowej, słuchowej i grafomotoryki.

3. Prof. Ludwika Sadowska, dr Dorota Wójtowicz, Grażyna Wieczorek – badania wykonane w Samodzielnej Pracowni Rehabilitacji Rozwojowej Akademii Medycznej. Przebadano grupę 83 sześcioletnich dzieci i wyłoniono te z trudnościami w osiągnięciu dojrzałości szkolnej. Badania wykazały, że zastosowanie ćwiczeń z Gimnastyki Mózgu® (czyli Kinezjologii Edukacyjnej) wspomaga rozwój dzieci z trudnościami w uczeniu się.

Fundamentem programu Kinezjologii Edukacyjnej jest odkrycie dwóch zasadniczych typów ruchów:

1) Ruchy przekraczające linię środkową ciała. (pomiędzy lewą i prawą stroną) Przykładem takiego ruchu może być wodzenie oczami (podczas czytania, pisania lub rysowania), praca narządów słuchu lub też praca rąk. Ruchy te w większym stopniu stymulują mechanizmy integracji myślenia i ruchu. Ruchy przekraczające linię środkową ciała m. in.: uaktywniają mechanizmy integracji, zwiększają przekazywanie informacji, zapewniają optymalną pracę układu nerwowego a także łatwość oraz spontaniczność uczenia się.

2) Jednostronne ruchy ciała. Tego typu ruchy stymulują mechanizm rozdzielenia myśli i ruchu. Wykorzystywany jest w sytuacji nowego uczenia się. Nowa, nieznana sytuacja potrzebuje oceny warunków i możliwości oraz podjęcia decyzji w następnym kroku.

 

Prawa półkula mózgu - odpowiada za uczucia, wielowymiarowe uczeni się, ogólny ogląd, percepcję przestrzeni, pamięć długotrwałą, intencje - czyli jest twórcza, emocjonalna.

Lewa półkula mózgowa - to myśli, analiza, przypisywanie faktów, widzenie szczegółów, percepcja czasu, kontrola nad słowem, porozumiewanie się werbalne, pamięć krótka- jest to logiczna półkula.

Dzięki harmonijnej współpracy obu półkul, zarówno dzieci jak i dorośli z łatwością przyswajają nową wiedzę i umiejętności.Brak równowagi między pracą obu półkul mózgowych, wg Dennisona, prowadzi do powstawania wszelkiego rodzaju zakłóceń. Dziecko może mieć problemy np.:

 • w nauce czytania i pisania,

 • z koncentracją uwagi,

 • dysleksję,

 • dysgrafię,

 • dysortografię

 • dyskalkulię

 • z wyrażaniem własnych emocji,

 • z brakiem pewności siebie

 • w koordynacji ruchowej.

 

Kinezjologia Edukacyjna opiera się na trzech  założeniach:

 1. Nauka jest przyjemną sferą działalności, kontynuowaną przez całe życie.
 2. W naszym ciele ukryte są blokady, które utrudniają naukę uniemożliwiają łagodne przejście przez napięcia.
 3. Wszyscy, w pewnej mierze, mamy trudności w uczeniu się a do tej pory nie czyniliśmy żadnych starań, by je usunąć. Właściwie rozpoznane blokady mogą zostać usunięte, pod warunkiem prawidłowo prowadzonego treningu.

 

Metoda Dennisona (Kinezjologia Edukacyjna, Gimnastyka Mózgu) – jest to uczenie metodami aktywizującymi naturalne mechanizmy integracji umysłu i ciała, poprzez specjalnie opracowane ćwiczenia. Trenować może, a nawet powinien każdy, niezależnie od wieku, czy wykonywanego zawodu. Kinezjologia edukacyjna staje się jednak coraz bardziej popularna w terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz przy pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

 

Gimnastyka Mózgu pozwala nauczyć się lepiej:

 • pokonywać napięcia wynikające z trudności życia codziennego,

 • komunikować się z ludźmi,

 • uczyć się i zdawać egzaminy

 • pokonywać trudności wynikające z dysleksji, czy dysortografii,

 • czytać ze zrozumieniem

 • pisać poprawnie ortograficznie

 • rozwijać zdolności matematyczne

 • myśleć twórczo

 • szybciej czytać

 • oraz wiele innych

 

Twórcą Kinezjologii Edukacyjnej i procedur Gimnastyki Mózgu, a także pionierem badań mózgu jest Paul Dennison: dr filozofii, pedagog, poświęcił swoje życie zawodowe pracy pedagogicznej. Jego odkrycia są oparte na zrozumieniu zależności pomiędzy rozwojem fizycznym, opanowaniem języka, a osiągnięciami. Koncepcja ta powstała na gruncie prac z zakresu psychologii rozwojowej i eksperymentalnej Uniwersytetu południowej Kalifornii gdzie uzyskał tytuł naukowy doktora. Jest autorem kilkunastu książek. Opracowana przez Paula Dennisona metoda ma na celu zintegrowanie pracy obu półkul mózgowych. Jego zdaniem, wiele problemów intelektualnych, czy emocjonalnych w życiu człowieka wynika z braku integracji między półkulami, dlatego aby człowiek miał pełen obraz otaczającego go świata, oraz wysoka odporność na stres niezbędna jest integracja prawej i lewej półkuli mózgowej.

Kinezjologia jest nauką o związkach ruchu ciała z organizacją i funkcjonowaniem mózgu. Jest to dziedzina wiedzy o człowieku, wykorzystująca elementy psychologii, pedagogiki, neurologii i anatomii. Kinezjologia jest kierunkiem zatwierdzonym przez Miedzynarodową Fundację Kinezjologii Edukacyjnej (USA) oraz wiele uczelni na całym świecie. Kinezjologia jest uznawana za metodę wspierającą proces uczenia się, rozwój i zdrowie. W 1994 roku została określona jedną z czołowych technologii dla „uczącego się społeczeństwa XXI wieku”. W Polsce Kinezjologia Edukacyjna stosowana jest od ponad 25 lat